Terms and Condition

Search our Site

Nedenstående forretnings betingelser er gældende for alle aftaler om levering af ydelser fra Webit by Buby Consulting med mindre andet er skriftligt aftalt.

Generelle betingelser
Ved kunde forstås i nedenstående forhold enhver forretningsforbindelse, der erhverver ydelser hos Webit by Buby Consulting.
Følgende betingelser er gældende pr. 1. januar 2017 og gælder indtil Webit by Buby Consulting måtte ændre dem, hvilket kan ske uden varsel.
Ved en eventuel uoverensstemmelse med kundens generelle handelsvilkår eller forhold i kundens accept, går indeværende leverings- og samhandelsbetingelser forud.

1. Tilbud og ordrebekræftelse
Tilbud er gyldige i 30 (tredive) dage fra tilbuddets datering, med mindre andet er aftalt skriftligt eller fremgår af tilbuddet.
I tilbud angives ydelserne, produkter, funktioner og egenskaber, der er indeholdt i den tilbudte leverance. Kunden kan ikke inden for den tilbudte prisramme forvente funktioner eller ydelser ud over de i tilbuddet specificerede. Opstår der uforudset ekstraarbejde eller materialeforbrug i forbindelse med gennemførelsen af en ordre, vil udfærdigede tilbud blive revurderet og kunden konsulteret for afklaring af projektets fortsatte gennemførelse.
Hvis kunden ikke inden for 48 (otteogfyrre) timer har gjort skriftlig indsigelse mod det accepterede tilbud betragtes det som bindende aftale for begge parter.
Såfremt der i tiden frem til leverances udførsel er indtrådt stigninger i materialepriser eller øvrige omkostninger, er Webit by Buby Consulting berettiget til at regulere prisen med sådanne stigninger.
Udover den tilbudte eller aftalte pris er Webit by Buby Consulting berettiget til at kræve betaling for ekstraarbejde som følge af, at det materiale, som kunden har leveret, er ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt; at kunden foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet; at overarbejde, som er aftalt med kunden, er nødvendigt.

2. Ændringer af aftalen
Begge parter er berettiget til at stille forslag om ændringer i aftalen, hvis der indtræder forhold i forbindelse med opgaven, der betinger ændringer.
Alle meddelelser vedrørende aftaleforholdet sker skriftligt og antages at være meddelt ved modtagelsen hos den anden part. Ændringer i aftalen forudsætter, at begge parter er indforstået hermed, og at de har givet deres skriftlige accept heraf.
Ved ændringer, som påvirker opgaven, udarbejder Webit by Buby Consulting en revideret opgavebeskrivelse, der skriftligt accepteres af kunden. Væsentlig ændring af opgaven i forhold til det oprindelige aftalte kan medføre tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, og i givet fald vil tidsplan og prisen revurderes.

3. Kundens ydelser
Kunden stiller de fornødne kompetencer og materialer til rådighed, så Webit by Buby Consulting er i stand til at levere opgaven inden for den aftalte tidsfrist.

4. Tidsfrist
Såfremt kunden ikke leverer de fornødne informationer, kompetencer og materialer til rådighed til tiden, kan forsinkelse af leveringen forekomme med overskridelse af tidsfristen som følge.
Webit by Buby Consulting er alene ansvarlig for egne forhold – sygdom og lignende, der medfører forsinkelse eller forsømmelse. Webit by Buby Consulting har intet ansvar for forsinkelser i opgavens udførelse, der må tilskrives kundens forhold.

5. Fortrydelse
Alle ydelser leveres specialtilpasset til kunden, og der er derfor ingen fortrydelsesret.

6. Leveringsbetingelser
Med mindre andet er skriftligt aftalt, sker levering ab fabrik Webit by Buby Consulting.
I forbindelse med hjemmesider overføres den ved lancering til aftalte hosting server.

7. Forsinkelse
Udgifter, som skyldes forsinket aflevering af aftalt materiale og/eller information fra kunden, vil blive viderefaktureret til kunden.
Webit by Buby Consulting kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes tekniske problemer eller tilsvarende hos eksterne leverandører.

8. Ansvar
Det er Webit by Buby Consultings ansvar, at de aftalte opgaver løses i henhold til de aftaler, der er indgået med kunden. Webit by Buby Consultings ansvar for direkte tab, som påføres kunden ved ansvarspådragende adfærd, følger dansk rets almindelige regler, som begrænset nedenfor.
I forbindelse med hjemmesider og webshops påhviler det kunden at sikre overensstemmelse mellem de på hjemmesiden/webshoppen givne vejledninger og informationer og den til enhver tid gældende lovgivning. Opmærksomheden henledes på, at der for fremsendelse af nyhedsmails, registrering af personoplysninger og ved e-handel er særlige lovmæssige forhold, som skal overholdes.

9. Ansvarsbegrænsning
Webit by Buby Consulting er ikke ansvarlig for hændelser som skyldes force majeure samt omstændigheder, der hindrer arbejdets gennemførsel som aftalt, og som ikke med rimelighed kunne forudses af Webit by Buby Consulting, da aftalen blev indgået, eller som skyldes manglende eller ukorrekte oplysninger eller forsinkelser fra kundens side. Ansvaret kan i hvert enkelt tilfælde ikke overstige det aftalte beløb.
Webit by Buby Consulting er ikke ansvarlig for indirekte tab, som f.eks. driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, tab af goodwill, tab af kundekreds, løbende omkostninger og andre økonomiske konsekvenstab. Webit by Buby Consulting er herudover ikke ansvarlig for tab som følge af forstyrrelser ved datatransmission, teknisk nedbrud, manglende drift af netværk m.m.
Hvis der er tale om erstatningsansvar vedrørende en løbende (evt. abonnementsbaseret) ydelse, er erstatningsansvaret maksimeret til et beløb svarende til de faktiske ydelser, der er erlagt de seneste 3 måneder før kravet fremsættes.

10. Indholds- & korrekturansvar
Kunden leverer alle tekster, der skal indgå i materialet, med mindre andet er aftalt, og kunden er selv ansvarlig for endelig korrekturlæsning af opsatte tekstleverancer. Webit by Buby Consulting yder den service at læse korrektur på alt skriftligt materiale, som leveres til og betales af kunden, men kunden vil altid få alle tekster sendt til endelig godkendelse inden trykning eller publicering på anden vis. Ansvaret for indholdet af skriftligt materiale, der publiceres, påhviler kunden, og Webit by Buby Consulting kan ikke gøres ansvarlig for fejl i det publiceret materiale.
Kunden leverer selv grafiske elementer til brug i en opgave, og kunden er selv ansvarlig for ophavsrettigheder på materiale leveret til Webit by Buby Consulting, som f.eks. rettigheder til brug af billedmateriale, tekster m.m. Alt materiale skal leveres til Webit by Buby Consulting i kopi, og kunden er selv ansvarlig for originaler. Webit by Buby Consulting påtager sig intet ansvar for at opbevare udleveret materiale.

11. Ejendomsret/Ophavsret
Kunden har retten til det trykte materiale, for hvilket kunden honorerer Webit by Buby Consulting.
Webit by Buby Consulting forbeholder sig ejendomsretten til det leverede/materiale, indtil hele vederlaget med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Webit by Buby Consulting. Forbeholdet er underlagt de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler.
Materialer/leverancer, der er udleveret til kunden, men som kunden ikke har godkendt, fået overdraget til brug eller betalt for, tilhører Webit by Buby Consulting, og kunden har ingen ret til under nogen form at anvende materialet/leverancen – hverken i sin helhed eller dele heraf.
Materiale udarbejdet af Webit by Buby Consulting må kun anvendes til det aftalte formål og på det aftalte domænenavn. Materialet må ej heller videresælges, udlejes, videregives eller på nogen anden måde stilles til rådighed for andet end det i kontrakten nævnte.

12. Content Management System
Ved oprettelse af en hjemmeside anvendes open source software (f.eks. Joomla), og Webit by Buby Consulting yder ingen garanti for denne eller udvidelser til denne, da der er tale om software, som løbende udvikles og forandres uden for Webit by Buby Consultings indflydelse. Udvidelser kan muligvis ikke fungere ved opgradering til en nyere version af systemet.

13. Samarbejdspartnere
Webit by Buby Consulting kan frit vælge samarbejdspartnere og leverandører af ydelser og produkter, der indgår i den samlede løsning til kunden, med mindre andet er aftalt.

14. Sikkerhed
Det påhviler kunden at sikre fornuftig omgang med det udleverede login til hjemmesiden.

15. Flytning af domæne
Ved flytning af domæne er kunden selv ansvarlig for at sikre backup af eksisterende hjemmeside, mailserver m.m., inden ny hjemmeside lægges op, med mindre andet er skriftligt aftalt med Webit by Buby Consulting.
Ved flytning fra et webhotel til et andet er kunden selv ansvarlig for at opsige hidtidige aftaler i rette tid, med mindre andet er skriftligt aftalt med Webit by Buby Consulting.
Webit by Buby Consulting kan ikke holdes ansvarlig i forhold til webhotel, dets service, sikkerhed, priser etc.

16. Tavshedspligt
Alt materiale, som Webit by Buby Consulting modtager fra kunden, og som ikke er offentlig tilgængeligt, vil blive behandlet fortroligt, også efter samarbejdets ophør, med mindre Webit by Buby Consulting har fået kundens godkendelse til at anvende det i en nærmere beskrevet sammenhæng. Fortroligheden gælder også internt materiale, som Webit by Buby Consulting har udarbejdet for kunden.

17. Reference
Med mindre kunden udtrykker ønske om andet, vil kunden blive optaget på Webit by Buby Consultings referenceliste med kort angivelse af opgavens type og vil blive brugt markedsføringsmæssigt.

18. Betaling
Afhængig af den indgåede aftale fakturerer Webit by Buby Consulting kunden med betaling af et a’conto beløb inden igangsættelse af opgaven og resten ved aftalt dato – typisk ved opgavens afslutning.
Fakturaen kan indeholde udlæg, der måtte indgå for at udføre opgaven, såfremt dette på forhånd er godkendt af kunden.
Alle priser er opgivet eksklusiv moms i danske kroner, med mindre andet er aftalt.
Udgifter til domæner og webhotel samt service aftale bestilt gennem Webit by Buby Consulting vil blive afregnet årligt.

19. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto kontant inden 8 (otte) dage fra fakturadato og fremgår af fakturaen. Betaler kunden ikke rettidigt, beregnes renter fra forfaldsdato med 2% af fakturabeløb pr. påbegyndt måned, og der opkræves gebyr for fremsendte betalingspåmindelser.
Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere Webit by Buby Consulting ret til at ophæve alle aftaler med kunden. Yderligere er Webit by Buby Consulting berettiget til at kræve erstatning for det tab, Webit by Buby Consulting har lidt, hvis kunden ikke betaler rettidigt. Webit by Buby Consulting kan ligeledes ved manglende betaling efter 3 rykkere sætte hjemmeside(r) offline indtil det forfaldne er indfriet. Kunden kan kun foretage modregning med eventuelle krav, som kunden har mod Webit by Buby Consulting, hvis disse krav er forfaldne og anerkendt skriftligt af Webit by Buby Consulting. Kunden kan kun nægte betaling med henvisning til, at en ydelse er mangelfuld, hvis Webit by Buby Consulting har anerkendt indsigelsen skriftligt.

20. Ikrafttræden og ophør
Samarbejdsaftalen har virkning fra den dato, hvor parterne mundtligt eller skriftligt ved mail eller brev har godkendt aftalen.
Viser det sig, efter opgavens påbegyndelse, at kunden ikke længere har interesse i opgavens fuldførelse, kan aftalen opsiges med et varsel på 1 (en) måned for løbende faste aftaler og med et varsel på 1 (en) uge for enkeltstående opgaver samt projekter. I dette tilfælde betaler kunden vederlag for de forudgående omkostninger, som Webit by Buby Consulting har haft i forbindelse med den del af opgaven, som er udført.
Opsigelse af domæner skal ske med 2 (to) måneders varsel til udløb af aftalte periode, Webhotel skal ske med 1 (en) måneds varsel til udløb af aftalte periode og Service aftale 3 (tre) måneders varsel til udløb af aftalte periode. For Service aftalen gælder desuden, at Pro moduler, der er installeret på hjemmesiden, vil blive afinstalleret og - hvis muligt - erstattet af standard moduler ved opsigelse af aftalen.
Enhver ophævelse skal for begge parter være konkret og skriftligt begrundet.

21. Mangler
Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden senere end 14 (fjorten) hverdage fra levering af ydelser eller produkter, mister kunden retten til at gøre manglen gældende. Webit by Buby Consulting er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
Såfremt kunden forsinker projektet for en hjemmeside pga. manglende informationer, anses projektet for misligholdt fra kundens side, og den sidste betaling af projektet vil være forfalden senest 3 (tre) måneder efter påbegyndt arbejde.

22. Misligholdelse
Ved misligholdelse forstås, at den ene part ikke lever op til aftalens bestemmelser. Begge parter har pligt til straks at underrette den anden part, hvis der påberåbes misligholdelse. Underretningen skal være skriftlig.
Hvis det misligholdte forhold ikke bringes til ophør inden 60 (tres) dage, er modparten herefter berettiget til at ophæve aftalen.
I tilfælde af grov misligholdelse er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Ved grov misligholdelse forstås eksempelvis forsætlige, vedvarende eller graverende fejl i relation til aftalen – i øvrigt henvises til bestemmelserne og definitionerne i dansk ret.

23. Tvist
Enhver uenighed, som måtte opstå i anledning af nærværende aftale, skal søges løst ved forhandling senest 14 (fjorten) dage efter begæring fra én af parterne. Begæring herom skal fremsættes inden 14 (fjorten) dage efter fakturering. Løses en eventuel tvist ikke ved forhandling, skal tvisten søges afgjort ved Det Danske Voldgiftsinstitut og kan endelig indbringes for de almindelige domstole. Denne aftale er undergivet dansk lov.